Регламент роботи

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            рішення Кривоозерської селищної ради

                                                                                                      28.05.2021 № 1

 

РЕГЛАМЕНТ

Кривоозерської селищної ради

в новій редакції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Криве Озеро

2021 рік

 

Регламент

КИВООЗЕРСЬКОЇ селищної ради

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення. 3

Розділ ІІ. Сесія ради. 6

Глава 1. Порядок скликання сесії 6

Глава 2. Розпорядок роботи сесії 6

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради. 6

Глава 4. Чергові і позачергові сесії 5

Глава 5. Порядок денний сесії 9

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії 10

Розділ ІІІ. Пленарні засідання  ради. 13

Глава 1. Виключна компетенція  ради. 13

Глава 2. Робочі органи сесії 13

Глава 3. Ведення пленарних засідань. 14

Глава 4. Порядок надання слова. 15

Глава 5. Організація розгляду питань. 18

Глава 6. Прийняття рішень. 19

Глава 7. Порядок голосування пропозицій. 22

Глава 8. Таємне голосування. 24

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань. 25

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії 26

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради. 27

Глава 1. Депутати. 27

Глава 2. Посадові особи ради. 31

Глава 3. Постійні комісії ради. 34

Глава 4. Про порядок висвітлення діяльності ради. 35

Розділ V. Формування виконавчих органів ради. 35

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради. 35

Глава 2. Повноваження виконавчого комітету ради. 36

Розділ VI. Здійснення контролю.. 37

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради. 37

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради. 37

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата  37

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань. 39

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням. 39

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням. 41

Глава 3. Дострокове припинення повноважень селищного голови. 42

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата. 43

Розділ IX. Заключні положення. 44

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього. 44

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради. 45

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1.  Рада

 1. Порядок роботи Кривоозерської селищної ради (далі – рада) її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у раді встановлюються Конституцією України, Регламентом Кривоозерської селищної ради (далі — Регламент) та законами України  «Про місцеве самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», статутом ради, рішенням ради 14.12.2020 № 6 «Про постійні комісії Кривоозерської селищної ради», іншими законодавчими актами.
 2. Регламент встановлює порядок підготовки і проведення сесій ради, її засідань, формування органів, визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій ради.
 3. Рада є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів, які відповідно до закону представляють Кривоозерську селищну громаду та здійснюють від її імені функції і повноваження місцевого самоврядування.

Стаття 2.  Регламент ради

Регламент ради

Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, селищним головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та Законами України.

Стаття 3. Мова роботи ради

Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

Стаття 4. Гласність у роботі ради

 1. Діяльність селищної ради базується на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах

повноважень, визначених законодавством України;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

 1. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час роботи сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії.
 2. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.
 3. На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані від виборчих округів, розміщених на території територіальної громади.
 4. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.
 5. Запис присутніх осіб проводить секретар ради і список передає головуючому.

Стаття 5. Запрошення на засідання ради

Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку головуючий робить зауваження та при повторному порушенні порядку, за рішенням головуючого на засіданні, порушника може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6.  Встановлення державних, місцевих символів та виконання Державного Гімну України

1.            На будинку ради постійно піднімається Державний прапор України, а  під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади.

Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі, де воно проводиться, Державного Гімну України.

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 7. Форма роботи ради

 1. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою.
 2. Рада проводить свою роботу сесійно.
 3. Сесії ради складаються з пленарних (позапленарних) засідань ради, засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями. У разі необхідності сесії ради можуть скликатися з двох та більше пленарних засідань. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним чи за дорученням ради.
 4.   Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
 1. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.
 2. Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених розділом VIII цього Регламенту.

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 8.

 1. Пленарні засідання ради розпочинаються о 10.00 згідно з планом роботи селищної ради.
 2. Останні 20 хвилин засідання депутати розглядають питання, які внесені в питання «Різне» порядку денного сесії.
 3. Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії.

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 9.

Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у правомочному складі.

Стаття 10.

Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

Стаття 11.

 1. Для розробки проєкту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проєктів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний селищний голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.
 2. Підготовча депутатська група здійснює свою роботу на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.
 3. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.
 4. Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на першу сесію ради.

Стаття 12.

Робоча група спільно з апаратом ради до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії.

Стаття 13.

 1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.
 2. До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.
 3. Після визнання повноважень селищного голови йому передається ведення сесії.

Стаття 14.

 1. На першому засіданні ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування постійних комісій ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.
 2. Формування постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.

Стаття 15.

 1. Рада до утворення постійних комісій ради проводить засідання з таким порядком денним:

1)      інформація голови територіальної виборчої комісії;

2)      обрання лічильної комісії;

3)      обрання секретаря ради;

4)      обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

6)      утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

7)      обрання голів постійних комісій ради.

Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення та затвердження.

 1. Прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 16.

Сесії  ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

—        селищним головою;

—        секретарем  ради;

—        однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

—        постійною комісією  ради;

—         виконавчим комітетом селищної ради.

Стаття 17.

 1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням селищного голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності  — не рідше ніж один раз на місяць.
 2. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем селищної ради.
 3. Апарат ради за 10 робочих днів до дати їх розгляду оприлюднює проєкти нормативно – правових актів (рішення).
 4. Апарат ради повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається винести на розгляд чергової сесії ради.
 5. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку пленарного засідання. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номер сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту.
 6. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

Стаття 18.

 1. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.
 2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проєктами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.
 3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 4. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 19.

 1. Проєкт порядку денного формується апаратом ради.
 2. Пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного сесії можуть вноситись селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.
 3. Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

Стаття 20.

 1. Всі питання включені до проєкту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією, крім випадків, передбачених цим Регламентом.
 2. Під час прийняття невідкладних рішень, на вимогу голови, за погодженням не менш половини зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду з внесеного до порядку денного питання може бути розглянуто під час пленарного засідання.
 3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.

Стаття 21.

 1. До проєкту порядку денного чергової сесії регулярно включаються питання відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та питання відповідно до річного плану роботи ради.
 2. До проєкту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.
 3. Проєкт порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.
 4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією  ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

Стаття 22.

 1. Проєкт порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому більшістю голосів присутніх депутатів.
 2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

Стаття 23.

 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням  ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.
 2. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням.

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 24.

Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що виносяться на розгляд сесії.

Стаття 25.            

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії  ради, можуть вноситися селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом  ради, загальними зборами громадян, старостами, трудовими колективами.

Стаття 26.   

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проєктів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Стаття 27. 

Підготовлені проєкти рішень ради проходять юридичну експертизу в юридичному відділі та погоджуються (візуються) головою профільної комісії ради.

Підготовлені проєкти рішень ради повинні містити:

 • підпис виконавця, який готував проєкт рішення.
 • підписи осіб, які погоджували дане рішення.

До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із селищного бюджету та відчуженням комунального майна.

Стаття 28.    

За результатами вивчення і розгляду питань винесених на розгляд сесії постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії  ради.

Стаття 29.    

Проєкти рішень, які виносяться на розгляд сесії, не пізніше як за 15 робочих днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за  10 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів через оприлюднення на офіційному вебсайті ради.

Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

Стаття 30.

Вимоги до проєкту рішення ради

 1. Проєкт рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі (у текстовому форматі).
 2. До проєкту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:
  • потреба і мета прийняття рішення;
  • прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та правові наслідки прийняття рішення;
  • прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету внаслідок прийняття або неприйняття відповідного рішення;
  • результати громадського обговорення чи громадських слухань з цього питання, якщо це передбачено законодавством або рішенням ради для розгляду відповідного питання;
  • інформація про проведення процедур передбачених для прийняття регуляторних актів;
  • інша інформація, яка на думку розробника проекту є важливою для прийняття рішення.
 1. До проєкту рішення додається інформація про погодження проєкту необхідними виконавцями чи службами відповідно до їх повноважень (довідка узгодження);
 2. Друкований примірник проєкту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення ради – помітку «Проєкт», нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – текст проєкту рішення.
 3. Текст проєкту рішення має складатися з таких частин:

1) мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія ради, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

 1. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки.

Стаття 31. Узгодження проєкту рішення

 1. Секретар ради розглядає поданий проєкт, реєструє його в журналі реєстрації проєктів рішень ради та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути чи завізувати проєкт.
 2. Секретар включає підготовлений проєкт рішення ради, за наявності віз уповноважених представників відповідних комісій ради та відповідальних посадових осіб ради (її виконавчих органів), до порядку денного сесії.
 3. Погодження проєкту рішення із відповідними особами ради здійснюється шляхом проставлення віз.
 4. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.
 5. Проєки рішень та інші матеріали сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.
 6. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів електронним варіантом копій проєктів рішень до початку відповідного пленарного засідання шляхом розсилки їх на електронні адреси за три робочих днів до початку пленарного засідання.
 7. На пленарному засіданні сесії селищної ради проєкти рішень та додатки демонструються через проєктор.
 8. Доповіді, інформації про затвердження та виконання програм подаються доповідачами на пленарне засідання.
 9. Висновки і рекомендації постійних комісій щодо проєкту рішення подаються у письмовій формі та носять рекомендаційний характер. Обговорення кожного проєкту рішення у постійних комісіях має бути завершене до початку пленарного засідання, на розгляд якого винесене відповідне питання.
 10. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проєкту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Розділ ІІІ. Пленарні засідання  ради

Глава 1. Виключна компетенція  ради

Стаття 32.             

Виключно на пленарних засіданнях  ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 33.             

Лічильна комісія

Для забезпечення роботи пленарних засідань з числа депутатів обирається лічильна комісія у складі 3 осіб. Кількісний та особовий склад лічильної комісії сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

 1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування шляхом підняття мандату.
 2. Лічильна комісія обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів під час обрання першої Лічильної комісії здійснює головуючий.
 3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову заступника та секретаря комісії.
 4. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 5. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 34.           

Секретаріат пленарного засідання

 1. Секретаріат обирається на пленарному засіданні у складі 3 осіб. Кількісний та особовий склад секретаріату затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.
 2. Секретаріат (у разі відсутності секретаря ради) виконує наступні функції:
 • веде протокол пленарного засідання ради;
 • надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;
 • проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;
 • забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 35.   Пленарні засідання ради проводяться згідно з планом роботи сесії.

 1. Рішення ради приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 36.           

 1. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають селищний голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії.

Стаття 37.             

 1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1)      відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях сесії;

2)      виносить на обговорення проєкти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів винесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3)      організовує розгляд питань;

4)      повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5)      надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6)      створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7)      ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8)      забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9)      робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;

10)    вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11)    здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 1. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.
 2. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 38.            

 1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.
 2. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.
 3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.
 4. На вимогу постійних комісій головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

Стаття 39.                

На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання затвердженого порядку денного сесії  можуть розглядатись в іншій послідовності, викладатись, змінюватись чи виключатись з порядку денного за рішенням сесії. .радради.

 1. За рішенням сесії головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.
 2. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення присутнім на засіданні сесії, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 40.            

 1. Час, який надається для доповіді – до 10 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» — до 2 хвилин.
 2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.
 3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 41.            

 1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.
 2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.
 3. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 42.               .

 1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідного звернення до секретаря ради, яке ним реєструється.
 2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.
 3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 43.        

В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово спеціалісту з юридичних питань ради.

Стаття 44.           

 1. Кожен депутат має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
 2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 45.             

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 46.               .

Надання слова

 1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається головуючому після оголошення початку розгляду питання.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.
 3. Головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.
 4. Депутат (крім голови громади, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представників фракції, груп та доповідача) може виступити на засіданні сесії з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.
 5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:

1) порядку ведення засідання ради;

2) поставлення відкладеного питання;

3) поставлення питання про неприйнятність;

4) внесення поправки або заперечення щодо неї.

 1. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.
 2. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
 3. Головуючий надає слово старості, щодо якого розглядається рішення, якщо при підготовці проєкту такого рішення не було досягнуто його попереднього схвалення старостою.
 4. Доповіді та співдоповіді виголошують з трибуни.
 5. В разі, якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції чи комісії ради – зазначає і їх назву.
 6. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
 7. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проєкту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

Стаття 47.

 Гарантоване право виступу

 1. Представник фракції (групи), член постійної комісії а також кожний староста має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника (для старост – особистого виступу) з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
 2. Гарантоване право виступу належить депутату, автору (співавтору) проєкту рішення чи поправки, яка голосується, на його прохання.
 3. Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у відповідному населеному пункті, якого стосується проєкт рішення, що розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього населеного пункту тощо.
 4. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

1) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету громади;

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

 1. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.
 2. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
 3. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.
 4. Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 20 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 48.            

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1)      доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2)      співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3)      виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4)      виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5)      виступи депутатів;

6)      оголошення головуючим про припинення обговорення;

7)      заключне слово співдоповідачів і доповідача;

8)      уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

9)      виступи депутатів з мотивів голосування.

Стаття 49.   

 1. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

1)      запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2)      виступ голови або представника від профільної постійної комісії;

3)      виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;

4)      уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5)      виступи депутатів з мотивів голосування.

 1. З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії приймається рішення без обговорення.

Стаття 50.  

Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

Стаття 51. 

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Стаття 52.    

Депутат або постійна комісія можуть подати до секретаря ради на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

Стаття 53.     .

У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1)      пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2)      пропозиції, поправки постійних комісій, депутатів.

Стаття 54.    

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі до секретаря ради на ім’я головуючого.

Стаття 55.    

Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються секретарю ради і включаються в протокол.

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 56.    

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 57.    

 1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.
 2. При встановленні результатів голосування враховується голос селищного  голови.

Стаття 58. 

Рішення ради приймається поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 59. 

 1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.
 2. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються на засіданнях відповідних постійних комісій.
 3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.
 4. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів вважаються не прийнятими. Рада зобов’язана повторно розглянути рішення на наступному пленарному засіданні сесії.

Стаття 60.     

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 61. 

 1. Рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
 2. Рада зобов’язана повторно розглянути рішення на наступному пленарному засіданні сесії.
 3. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його селищним головою і оприлюднюється.
 4. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.
 5. Рішення ради та виконавчого комітету з мотивів їхньої невідповідності Конституціїабо законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 62. 

Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проєкт того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 63.     

 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.
 2. Всі рішення приймаються радою поіменним голосуванням, крім випадків, коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.

Стаття 64.     .

Дані про результати поіменного голосування роздруковуються апаратом ради і надаються депутатам за їх зверненнями, представникам засобів масової інформації та розміщуються на офіційному вебсайті селищної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 65.     

Рішення виконавчого комітету ради може бути зупинено селищним головою у відповідності до частини дев’ятої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 66.     

 1. Рішення ради та виконавчого комітету підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 2. Прийняті рішення оприлюднюються на вебсайті ради.
 3. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 67.          

 1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.
 2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.
 3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 68.     

Прийняті рішення підписуються головуючим, у разі його відсутності — відповідно секретарем селищної ради.

Стаття 69.   

 1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
 2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 70.     

Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 71.     

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.
 2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.
 3. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

Стаття 72.

Рішення про неприйнятність питання до розгляду

 1. У ході обговорення питань депутати, селищний голова чи представник виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про неприйнятність проєкту рішення з цього питання за таких підстав:

1) їх невідповідності Конституції України, чинним законам або попереднім рішенням ради;

2)  їх прийняття не входить до компетенції ради.

 1. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.
 2. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 73.

Відкладення розгляду питання

 1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
 2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

Стаття 74.

Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення питання

 1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.
 2. Обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання відбувається до голосування по проєкту рішення, відносно якого ці питання винесено.
 3. У разі винесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

Стаття 75. Стаття

 1. Пропозиції та поправки до проєктів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії.
 2. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 76. 

 1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.
 2. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 77. 

 1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 3. Голосування проводиться за допомогою підняття мандатів при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.
 4. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування голови лічильної комісії вголос кожного депутата під час пленарного засідання.

Стаття 78.

В будь-який час депутат може звертатись з пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

— щодо перерви у пленарному засіданні;

— щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

— про припинення обговорення питання порядку денного;

— про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

— про перенесення питання порядку денного;

— про повторний розгляд сесійного питання.

Стаття 79

Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

Стаття 80.

Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 81.

При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість кожному депутату висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 82.

Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 83.

 1. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.
 2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

 Стаття 84.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 85.

 1. Таємне голосування організовує лічильна комісія.
 2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 86.

1.   Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проєкту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

 1. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

Стаття 87.

Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 88.

Лічильна комісія перед початком голосування:

—        одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;

—        організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

—        опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

—        знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

Стаття 89.

 1. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування.

Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

 1. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

 Стаття 90.

 1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.
 2. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Стаття 91.

На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 92.

 1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій.
 2. Депутат, на адресу якого були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату відразу після звернення.
 3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.
 4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 93.

 1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.
 2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 94.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 95.

Протокол пленарного засідання ради

 1. Засідання сесії протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює секретар селищної ради.

У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання, зокрема:

 • назву селищної ради та її скликання, порядковий номер сесії, відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання;
 • загальне число депутатів, кількість депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні; список запрошених на сесію, які були присутніми на сесії;
 • питання порядку денного пленарного засідання та ті з них, які винесені на голосування;
 • прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні і виступаючих;
 • прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;
 • результати голосування і прийняті рішення;
 • запити депутатів, відповіді на них, прийняті рішення по запитах.
 1. До протоколу сесії додаються:
 • тексти доповідей і співдоповідей;
 • тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;
 • список присутніх на сесії депутатів;
 • поправки і доповнення до проєктів рішень;
 • довідки, зауваження;
 1. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, а у разі його відсутності — секретарем ради.
 2. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 96. Запис засідання

 За наявності технічної можливості проводиться аудіо- або відеофіксація пленарного засідання сесії та зберігається у секретаріаті ради протягом 1 року на носіях електронної інформації.

Стаття 97. Зберігання протоколів та записів

 1. Запис і протокол засідання сесії є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення.
 2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання у секретаря селищної ради і передають до архіву з початком роботи селищної ради нового скликання.
 3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.
 4. Запис засідання зберігається у секретаря селищної ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.
 5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами.
 6. Записи та протоколи засідань надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 98.

Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

 Стаття 99.

 1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.
 2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.
 3. Депутат селищної ради може мати до п’яти помічників – консультантів, які працюють на громадських засадах.
 4. Умови діяльності та кількість помічників – консультантів депутата селищної ради визначаються Положенням про помічника – консультанта Кривоозерської селищної ради затверджене рішенням Кривоозерської селищної ради 28.05.2021 № —.

 Стаття 100.

 1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі селищної ради (далі – рада), засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

—        в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

—        в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

—        виступах з питань, які розглядаються;

—        внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

—        ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

—        ініціюванні питань до порядку денного сесії;

—        підготовці проєктів рішень;

—        організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;

—        підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед селищною радою;

—        інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

Стаття 101.

Відповідно до частини 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради — один з депутатів цієї ради.

Стаття 102. Депутатські фракції та групи

1.  Депутати ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

2.     Депутати ради  на  основі  єдності поглядів   або  партійного   членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських  фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

3.     Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

4.     Депутатські фракції формуються не менше як 5-ма депутатами ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі їх взаємної згоди.

5.     Депутатські групи формуються не менше як 3-ма депутатами. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

6.     Депутати  ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують.

7.     Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

8.     Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.  

Стаття 103. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

1.     Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

2.     Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.

3.     Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції. Протокол передається секретарю ради.

4.     Голова ради оголошує про утворення фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи фракція вважаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської фракції чи групи не допускається.

5.     Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп. 

Стаття 104. Права депутатських фракцій та груп 1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради. 3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції.3. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені Кривоозерської селищної ради.                                        Стаття 105. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.

2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово селищного голову. Це повідомлення підписує депутат ради, який його подає, та уповноважений представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї. 

Стаття 106. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Кривоозерський селищний голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи поширюються серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Стаття 107.

Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи не включення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія.

Стаття 108.

Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

Стаття 109.

Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

Стаття 110.

 1. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.
 2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Стаття 111.

Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати просвою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

Стаття 112.

Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 113.

Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту депутатської етики та гласності, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

Стаття 114.

Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Глава 2. Посадові особи ради

Стаття 115.

Селищний голова

Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селищної ради, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі, що визначений статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування»; надає доручення депутатам ради під час розгляду питань на пленарному засіданні ради.

Стаття 116.

Селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 117.

Селищний голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 118.

Повноваження селищного голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом Кривоозерської селищної ради і цим Регламентом.

Стаття 119.

Селищний голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

Стаття 120.

На  селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 121.

Повноваження  селищного голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 122.

Секретар селищної ради

Секретар селищної ради (далі — секретар ради) обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 1. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом:

— скликає сесії ради;

— веде засідання ради;

— підписує протоколи сесії ради та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома виконавців та населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням селищного голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 123.

Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією селищного голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 124.

Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом.

Стаття 125.

На селищного голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Стаття 126.

Староста

 1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
 2. Староста є членом виконавчого комітету селищної ради за посадою.
 3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.
 4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.
 5. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, інтереси яких він представляє. Староста є відповідальним перед радою.
 6. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл, на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради староста інформує раду про свою роботу.
 7. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту затвердженим Кривоозерською селищною радою 30.11.2020 року № 11.
 8. Повноваження старости достроково припиняються в порядку визначеному статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування»

Глава 3. Постійні комісії ради

Стаття 127.

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради та Регламентом.

Стаття 128.

Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням  селищного голови та за згодою депутатів.

Стаття 129.

Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 4-ти членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 130.

 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням селищного голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.
 2. Голова постійної комісії може бути також відкликаний селищною радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.
 3. У разі відсутності голови комісії, або не можливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії, або секретар комісії.

Стаття 131.

.Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

Стаття 132.

Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням селищного голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.

Стаття 133.

Проєкти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з  селищним головою або секретарем ради і головою постійної комісії.

 Стаття 134.

Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

Глава 4.  Про порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 135.

Рада, постійні комісії проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Стаття 136.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті, інших засобах масової інформації.

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Стаття 137.

Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 138.

 Кількісний склад та персональний склад виконавчого комітету визначається та затверджується радою за пропозицією селищного голови.

Стаття 139.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови,  керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Стаття 140

До складу виконавчого комітету селищної ради входять також за посадою секретар ради, старости.

Стаття 141.

До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати ради (крім секретаря ради).

Глава 2. Повноваження виконавчого комітету ради

Стаття 142.

Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає та схвалює проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань,  проєкт місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд пленарного засідання сесії;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селищної ради , заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Стаття 143.

Організація роботи виконавчого комітету  ради

 1. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно до розпорядження селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради  в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 2. Повноваження, пов’язані з наданням адміністративних послуг, здійснюються виконавчим комітетом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради у визначений законом строк.

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 144.           

Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 145.         

Свої контрольні функції постійні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 146.         

За рекомендацією постійних комісій апарат ради надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 147.         

Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється Кривоозерським селищним головою, а у разі його відсутності – секретарем виконавчого комітету.

Стаття 148.         

Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Положенням про виконавчий  комітет Кривоозерської селищної ради, яке затверджено рішенням Кривоозерської селищної ради 30.11.2020 №13.

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 149.         

 1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.
 2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.
 3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за три календарних днів.

Стаття 150.       

Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

Стаття 151.         

Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 152.          

 1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні сесії у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.
 2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.
 3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Селищний голова доводить текст звернення до адресата.

Стаття 153.        

 1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
 2. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 154.         

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 155.          

Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконкому ради положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

Стаття 156.          

На основі прогнозованого фінансовим управлінням селищної ради розвитку соціально-економічного стану селища на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проєкт бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 157.         

Проєкт бюджету на наступний рік подається на розгляд постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та на засідання інших непрофільних постійних комісій.

Стаття 158.    

З доповіддю на засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку виступає начальник фінансового управління або особа, яка виконує його обов’язки..

Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проєкту бюджету в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 159.         

Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Стаття 160.          

 1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проєкт бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради.
 2. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим управлінням розробляє остаточний варіант проєкту рішення ради.
 3. Фінансове управління ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

Стаття 161.           

На розгляд ради схвалений проєкт бюджету подається виконавчим комітетом та профільною постійною комісією.

Стаття 162.          

Після обговорення проєкту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.

Стаття 163.         

Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції.

Стаття 164.          

 1. З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» фінансове управління щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.
 2. Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданні профільної постійної комісії і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

Стаття 165.         

Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Стаття 166.         

Попередньо письмовий звіт розглядається профільною постійною комісією, яка готує відповідні висновки.

Стаття 167.        

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує остаточний варіант проєкту рішення ради про затвердження звіту.

Стаття 168.            

Після доповіді начальника фінансового управління ради про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Стаття 169.        

У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року на офіційному веб-сайті публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету.

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 170.         

Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проєкту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

Стаття 171.         

Проєкти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

Стаття 172.           

Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 173.         

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку після надходження проєктів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Стаття 174.         

Проєкт рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями.

Стаття 175.       

 1. Проєкти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом та постійними комісіями.
 2. Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

Стаття 176.         

В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконком на доопрацювання.

Стаття 177.          

Протягом поточного року до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням радою.

Стаття 178.        

Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Стаття 179.         

Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається відповідно до плану роботи ради..

Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті ради як звіт перед територіальною громадою.

Глава 3. Дострокове припинення повноважень селищного голови

Стаття 180.          

Підставами для розгляду питання про дострокове припинення повноважень  селищного голови за порушення ним Конституції або законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень.

Стаття 181.          

Згідно з ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» питання про дострокове припинення повноважень селищного голови можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.

Стаття 182.         

В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень селищного голови і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

Стаття 183.       

Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради.

Стаття 184.         

Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень селищного голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

Стаття 185.           

Рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 186.         

Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

Стаття 187.        

Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

1)      копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2)      особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень.

При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської етики та гласності розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Стаття 188.         

Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.

Стаття 189.         

 1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.
 2. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

Стаття 190.        

Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації.

Розділ IX. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 191.           

Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 192.         

Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 193.          

Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської етики та гласності готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Стаття 194.        

 1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконкому.
 2. Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює селищний голова.