Порядок сплати земельного податку для фізичних осіб при придбанні земельної ділянки

 Відповідно до статті 286 Податкового кодексу підставою для нарахування земельного податку є:

а) дані державного земельного кадастру;

б) дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

в) дані державних актів, якими посвідчено право власності або право постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю);

г) дані сертифікатів на право на земельні частки паї);

д) рішення органу місцевого самоврядування про виділення  земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

ж)дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї).
У разі  подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, земельну частку (пай), відомості про які відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, нарахування податку  фізичним особам здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням  земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справлення плати за землю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі  право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному ст.42 ПКУ, до 01 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст.58 ПКУ, разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами виключно у разі надання зазначених даних такими фізичними особами.

У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на земельну частку (пай)  від одного власника — юридичної особи або фізичної особи  до іншого протягом календарного року  податок сплачується  попереднім власником за період з 01 січня  цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником  — починаючи з місяця , в якому  він набув право власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на земельну  частку (пай) від одного власника – фізичної особи до іншого протягом  календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Якщо такий перехід відбувався після 01 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення — рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення  вважається скасованим (відкликаним). У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок або право на декілька земельних часток (паїв), щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий податків має право звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження будь – якої з таких земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю).

       Платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації  у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних  щодо:

розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою зі сплати податку;

розміру ставки земельного податку;

нарахованої суми за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригінальних відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставок плати за землю, проводить протягом десяти  робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення — рішення разом з детальним  розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення – рішення  вважається скасованим (відкликаним).
Облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як  власник земельної частки (паю), щороку до 01 травня.
Земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.
Отже, при отримані від центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері  земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав не нерухоме майно, інформації про набуття фізичною особою права власності на земельну ділянку або на підставі  поданих фізичною особою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки відомостей про правовстановлюючі документи на земельну ділянку, контролюючий орган здійснює нарахування сум земельного податку починаючи з місяця, в якому у  фізичної особи виникло право власності, та надсилає податкове повідомлення  — рішення.